Pravidlá súťaže Hodnotenia na Heureke

Pravidlá súťaže

 

 1. Usporiadateľom súťaže je

vitaminyprezdravie, s. r. o., Kutuzovova 5/A, 831 03 Bratislava, IČO: 36813222, IČ DPH: SK2022433600, DIČ: 20224336002.           

 1. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 01.06.2020 na mesačnej báze až do zrušenia usporiadateľom podľa podmienok nižšie. Každý mesiac nové kolo.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí do súťaže tým, že nakúpi na internetovom portáli www.vitaminyprezdravie.sk a následne po prijatí automatizovaného e-mailu, zanechá slovné hodnotenie na portáli porovnávača cien heureka.sk. Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť 1x v každom kole. Po ukončení mesiaca sa náhodným losovaním vyžrebuje výherca, ktorý bude identifikovaný podľa unikátneho čísla objednávky na www.vitaminyprezdravie.sk. Účastník zapojením sa do súťaže súhlasí s tým, že usporiadateľ ho môže kontaktovať pomocou kontaktov uvedených v objednávke. Usporiadateľ sa pokúsi kontaktovať výhercu písomne formou e-mailu a aj telefonicky prípadne SMS správou. Ak výherca nebude 14 dní reagovať, stráca nárok na výhru a bude vyžrebovaný náhradný výherca.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru. Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel/ka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá a vyžrebuje sa náhradný výherca.

 1. Výhry v súťaži

1 x vitamínový balíček v hodnote 39 € obsahujúci nasledovné produkty značky Adelle Davis: 1 x Lipozomálny vitamín C s 12 mes. zárukou; 1 x Lipozomálny Zinok; 1 x Vitamín C v práškovej forme, 500 g.

 1. Spôsob výberu výhercov

Náhodným losovaním.

 1. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

Výherca bude kontaktovaný do 15 kalendárnych dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa losuje. Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre formou kuriérskej spoločnosti alebo inak na základe dohody s výhercom. Výherca nie je povinný výhru prijať. Ak výhru neprijme, zaniká jeho nárok na ňu.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch či inak. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane dopravcu. 

 1. Vylúčenie z účasti v súťaži

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

 1. Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

 1. Vylúčenie zodpovednosti za škody

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového portálu, technickej poruchy, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov. 

 1. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže v marketingovej komunikácii usporiadateľa, a to v podobe krstného mena výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla, e-mailovej adresy a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. O hodnote výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Príjmy vo forme cien a výhier sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení ceny postupovať podľa tohto zákona. Ceny, ktoré výhercovia prijmú, predstavujú ceny pred zdanením. Podľa zákona o dani z príjmov, ceny z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 350,- EUR, sú od dane oslobodené. Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@adelledavis.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a/alebo oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 1. Informácie o ochrane osobných údajov

Usporiadateľ sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva nasledovné osobné údaje výhercov súťaže a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže: číslo objednávky, priezvisko, meno, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo na doručenie výhry. Súťažiaci-výherca môže svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: info@adelledavis.sk alebo písomne poštou na adresu usporiadateľa. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov usporiadateľa.