Obchodné podmienky

PrevádzkovateĽ portálu

 
 
vitaminyprezdravie, s. r. o.
Kutuzovova 5/A
831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 36813222 
DIČ: 2022433600 
IČ DPH: SK2022433600    
 
Kontakt: 
Telefónne číslo: +421 919 347 630
 
 

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
email: ba@soi.sk 
 
 

Obchodné podmienky internetového predaja

(ďalej aj ako „Obchodné podmienky“)

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1  Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa pri realizácii Objednávok a uzatváraní Kúpnych zmlúv prostredníctvom Internetového obchodu.

2  Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť vitaminyprezdravie, s. r. o., so sídlom Kutuzovova 5/A, Bratislava 831 03, IČO 36 813 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47232/B (ďalej aj ako „vitaminyprezdravie“).

3  Internetovým obchodnom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou vitaminyprezdravie na internetovej stránke www.vitaminyprezdravie.sk t.j. kúpa a predaj Tovaru tretím osobám prostredníctvom internetovej stránky www.vitaminyprezdravie.sk.

4  Kupujúcim sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu považuje akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti vitaminyprezdravie, objedná alebo kúpy Tovar ponúkaný a predávaný spoločnosťou vitaminyprezdravie.

5  Objednávkou sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie záväzná objednávka Kupujúceho, ktorou prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode prejaví záujem o kúpu tovaru ponúkaného a predávaného spoločnosťou vitaminyprezdravie tak, že Objednávkový formulár odošle spoločnosti vitaminyprezdravie prostredníctvom Internetového obchodu.

6  Prijatím objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť vitaminyprezdravie potvrdí, že Objednávka Kupujúceho bola spoločnosti vitaminyprezdravie doručená a zaregistrovaná v jej elektronickom systéme.

7  Akceptáciou objednávky sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie zaslanie potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, ktorým spoločnosť vitaminyprezdravie Kupujúcemu potvrdí, že jeho Objednávku prijíma.

8  Tovarom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka vitaminyprezdravie na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.

9  Objednávkovým formulárom sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumie elektronický formulár doručený spoločnosti vitaminyprezdravie prostredníctvom elektronického systému v Internetovom obchode, ktorý obsahuje najmä identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho príp. fakturačné údaje, označenie objednaného Tovaru, kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, miesto dodania alebo prevzatia Tovaru, spôsob doručenia Tovaru, Náklady na doručenie Tovaru, súhlas Kupujúceho s týmito Obchodnými podmienkami a udelenie súhlasu Kupujúceho na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho spoločnosťou vitaminyprezdravie.

10          Nákladmi na doručenie tovaru sa pre účely týchto Obchodných podmienok a Internetového obchodu rozumejú náklady na prepravu/doručenie Tovaru zo skladu spoločnosti vitaminyprezdravie do miesta dodania Tovaru určeného Kupujúcim v Objednávke.

11          Všetky vzťahy vzniknuté v rámci Internetového obchodu medzi spoločnosťou vitaminyprezdravie a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, spravujú sa vzťahy medzi spoločnosťou vitaminyprezdravie a Kupujúcim zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

12          Kupujúci a spoločnosť vitaminyprezdravie majú záujem riešiť všetky svoje spory vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, prednostne mimosúdne. Ak nedôjde k mimosúdnej dohode o sporoch bude rozhodovať príslušný súd.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1  Každá Objednávka Kupujúceho je pre Kupujúceho záväzná.

2  Pre vitaminyprezdravie je Objednávka Kupujúceho záväzná iba v prípade, ak:

3  a. vitaminyprezdravie potvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky , a

4  b. Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu za objednaný Tovar vrátane Nákladov na doručenie.

5  Momentom splnenia všetkých podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 2 tohto článku dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou vitaminyprezdravie a Kupujúcim (ďalej aj ako „Kúpna Zmluva“). V prípade, ak Kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu vrátane Nákladov na doručenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa Akceptácie Objednávky, je spoločnosť vitaminyprezdravie oprávnená od Kúpnej Zmluvy kedykoľvek odstúpiť.

6  Objednávka stráca akékoľvek právne účinky v prípade, ak vitaminyprezdravie po jej obdržaní akoukoľvek formou Kupujúceho informuje, že Objednávku Kupujúceho odmieta alebo ho akoukoľvek formou informuje, že jeho Objednávke nemôže vyhovieť. Spoločnosť vitaminyprezdravie nie je povinná uviesť dôvody odmietnutia alebo nevyhovenia Objednávke. Objednávka stráca akékoľvek právne účinky tiež v prípade, ak spoločnosť vitaminyprezdravie v lehote 3 pracovných dní nepotvrdí Prijatie Objednávky a zároveň Akceptáciu Objednávky podľa bodu 2 písm. a) tohto článku. Kupujúci nemá právny nárok na potvrdenie Prijatia Objednávky a/alebo Akceptáciu Objednávky zo strany spoločnosti vitaminyprezdravie.

7 Kupujúci registráciou a vyplnením objednávkového formulára udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom a objednávkovom formulári spoločnosti vitaminyprezdravie s. r. o. podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) na účely ďalšieho spracovania. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

8  Spokojnosť Kupujúceho s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Kupujúcemu zasielame zakaždým, keď u nás nakúpi, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti Kupujúceho s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby Kupujúceho a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu Kupujúceho. Osobné údaje Kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže Kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky Kupujúceho mu dotazník nebudeme ďalej zasielať.

III. Kúpna cena, Náklady na doručenie a platobné podmienky

1  Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v Internetovom obchode spoločnosti vitaminyprezdravie , v Objednávkovom formulári, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa kúpna cena v uvedených zdrojoch líši, je pre Kupujúceho záväzná kúpna cena uvedená v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa výška kúpnej ceny uvedeným spôsobom zvýši v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci právo zrušiť Objednávku. Kupujúci však nemá právo zrušiť Objednávku v prípade, ak už z jeho strany došlo k zaplateniu (záväznej) kúpnej ceny; v danom prípade nemá Kupujúci ani právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

2  Náklady na doručenie sú uvedené v Objednávkovom formulári, Prijatí Objednávky, ako aj v Akceptácii Objednávky. V prípade, ak sa Náklady na doručenie v uvedených zdrojoch líšia, použije sa primerane predchádzajúci bod 1 tohto článku.

3  Kúpna cena nezahŕňa Náklady na doručenie objednaného Tovaru.

4  Kúpna cena a Náklady na doručenie Tovaru sa uhrádzajú formou bezhotovostného prevodu na bankový účet spoločnosti vitaminyprezdravie uvedený v Akceptácii objednávky, prípadne dobierkou, pričom kúpna cena a Náklady na doručenie sa považujú za zaplatené až pripísaním celej kúpnej ceny a Nákladov na doručenie na bankový účet spoločnosti vitaminyprezdravie.

5  Pri úhrade kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu 4 tohto článku, je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v Akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú úhradu k jeho Objednávke. V danom prípade nenesie vitaminyprezdravie žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie (prípadne nedoručenie) objednaného Tovaru. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu alebo neuvedenia žiadneho variabilného symbolu má vitaminyprezdravie právo na odstúpiť od Kúpnej zmluvy a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody tretej osoby, resp. akékoľvek iné nároky tretej osoby.

6  V prípade, ak Kupujúci v Objednávkovom formulári uvedenie ako spôsob doručenia a miesto dodania/prevzatia Tovaru jeho osobné prevzatie v sklade spoločnosti vitaminyprezdravie (momentálne nie je možný osobný odber), nie je Kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti vitaminyprezdravie žiadne Náklady na doručenie.

7  Prevzatím objednaného Tovaru Kupujúcim sa Kupujúci stáva vlastníkom objednaného Tovaru, pričom týmto momentom na neho zároveň prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare.

8  Spoločnosť vitaminyprezdravie môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, na jej Poskytnutie však má Kupujúci právny nárok len za splnenia podmienok, ktoré určuje resp. môže určiť výhradne spoločnosť vitaminyprezdravie.

9. Spôsoby platby. Kupujúci môže pri kúpe tovaru využiť viacero spôsobov platby uvedených nižšie v tomto odstavci. Cena za dopravu bude automaticky vypočítaná podľa uvedenia spôsobu platby. Po vybratí konkrétneho spôsobu platby bude kupujúci presmerovaný na podstránku s dodatočnými informáciami o nákupe alebo na platobnú bránu v prípade, že zvolil uhradenie platby online. 

Akceptované spôsoby platby:

  •  On-line platba kartou. (Visa, Maestro, MasterCard)
  •  On-line platba pro majitele účtu u Poštovná Banka. 
  •  On-line platba pro majitele účtu u Slovenská spořiteľňa. 
  •  On-line platba pro majitele účtu u Tatra Banky. 
  •  On-line platba pro majitele účtu u VÚB Banky. 
  •  Dobierka 
  •  Prevodom ( v tomto prípade je potrebné zadať aj číslo účtu na ktoré sa platba posiela)

 

IV. Čas a spôsob doručenia Tovaru

1  Spoločnosť vitaminyprezdravie nie je povinná doručiť objednaný Tovar skôr, než dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, to znamená, že spoločnosť vitaminyprezdravie je povinná doručiť objednaný Tovar Kupujúcemu, až keď sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 2 článku II týchto Obchodný podmienok. Objednaný Tovar je spoločnosť vitaminyprezdravie povinná doručiť na miesto dodania tovaru Kupujúcemu do vlastných rúk buď prostredníctvom slovenskej pošty, kuriérskou službou (ďalej aj ako „Doručiteľ“) alebo osobným odovzdaním Kupujúcemu v sklade spoločnosti vitaminyprezdravie, a to v závislosti od toho, ktorý z uvedených spôsobov doručenia určil Kupujúci v Objednávkovom formulári.

2  V prípade, ak sa doručuje tovar prostredníctvom slovenskej pošty, je dodacia lehota Tovaru 3-5 pracovných dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru a Nákladov na doručenie Kupujúcim. V prípade, ak sa Tovar doručuje kuriérskou službou, je dodacia lehota Tovaru 1-3 pracovné dni. Pri osobnom prevzatí Tovaru v sklade spoločnosti vitaminyprezdravie (momentálne nie je možný osobný odber), bude Tovar pripravený na prevzatie najneskôr o 13:00 v najbližší pracovný deň po dni, kedy došlo zo strany Kupujúceho k zaplateniu kúpnej ceny a Nákladov na doručenie. Spoločnosť vitaminyprezdravie negarantuje dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty Tovaru uvedené v tomto bode sa vzťahujú iba na prípady, ak sa miesto dodania Tovaru nachádza na území Slovenskej republiky.

3  Sklad spoločnosti vitaminyprezdravie sa nachádza na adrese Kutuzovova 5/A, 831 03 Bratislava.

4  Miestom dodania Tovaru je adresa, ktorú určil Kupujúci v Objednávkovom formulári ako adresu, kde mu má byť objednaný Tovar spoločnosťou vitaminyprezdravie doručený.

5  Spoločnosť vitaminyprezdravie doručuje Tovar v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, ak má Kupujúci záujem, aby bol Tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky, spoločnosť vitaminyprezdravie si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávku alebo upraviť primerane podmienky splnenia takejto Objednávky (najmä Náklady na doručenie, spôsob a lehoty doručenia Tovaru), to však najneskôr v Akceptácii Objednávky. V takomto prípade, bude vitaminyprezdravie po prijatí Objednávky Kupujúceho a pred Akceptáciou Objednávky, Kupujúceho spravidla kontaktovať.

6  Povinnosť spoločnosti vitaminyprezdravie doručiť Tovar Kupujúcemu je splnený odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu, alebo inej osobe oprávnenej Tovar prevziať.

7  Doručenie Tovaru je Kupujúci povinný Doručiteľovi písomne potvrdiť. Spolu s objednaným Tovarom bude Kupujúcemu doručený aj účtovný doklad.

8  V prípade, ak si mal Kupujúci podľa Objednávky prevziať Tovar osobne v sklade spoločnosti vitaminyprezdravie, pričom Kupujúci si tento Tovar neprevezme v lehote 15 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru, je spoločnosť vitaminyprezdravie oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má vitaminyprezdravie právo požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s vybavením Objednávky vo výške 10 €, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť vitaminyprezdravie Kupujúcemu.

9  V prípade, ak si Kupujúci neprevezme (z akéhokoľvek dôvodu), alebo odmietne prevziať objednaný Tovar doručovaný slovenskou poštou, alebo kuriérskou službou, tento Tovar sa vráti spoločnosti vitaminyprezdravie, na základe čoho je spoločnosť vitaminyprezdravie oprávnená kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, je spoločnosť vitaminyprezdravie oprávnená požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojenú s vybavením jeho Objednávky, vo výške 10€, pričom túto sumu je oprávnená si uspokojiť zo zaplatenej kúpnej ceny Tovaru. Zvyšnú časť kúpnej ceny vráti spoločnosť vitaminyprezdravie Kupujúcemu. Nárok na vrátenie Nákladov na doručenie v danom prípade Kupujúci nemá.

 

V. Zodpovednosť za vady, reklamácie

1. Na zodpovednosť za vady na objednanom Tovare a spôsob vybavenia reklamácie sa použije Reklamačný poriadok Internetového obchodu spoločnosti vitaminyprezdravie.

 

VI. Zrušenie Objednávky a odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1  Kupujúci môže Objednávku zrušiť najneskôr v lehote 12 hodín od momentu doručenia Objednávky spoločnosti vitaminyprezdravie. Objednávku podľa predchádzajúcej vety nie je možné zrušiť v prípade, ak už bola uzatvorená Kúpna zmluva v zmysle bodu 2 a 3 článku 2 týchto Obchodných podmienok.

2  V prípade, ak tieto Obchodné podmienky umožňujú Kupujúcemu Objednávku zrušiť, môže Kupujúci zrušiť objednávku zaslaním e-mailu na adresu www.vitaminyprezdravie.sk, v ktorom zrozumiteľným spôsobom uvedie skutočnosť, že Objednávku zrušuje, dôvod zrušenia Objednávky, svoje meno, charakteristiku Objednaného Tovaru, ako aj číslo Objednávky (ID objednávky) ak bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie objednávky s uvedením čísla Objednávky (ID objednávky).

3  V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu si spoločnosť vitaminyprezdravie nebude účtovať voči Kupujúcemu žiadne pokuty, sankcie ani náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s Objednávkou.

4  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia doručeného Tovaru, a to aj bez udania dôvodu.

5  V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť najmä svoje meno, číslo Objednávky (ID objednávky) a charakteristiku Objednaného Tovaru. Pre zachovanie právnej istoty sa Kupujúcemu odporúča, aby odstúpenie od Zmluvy vykonal písomne formou listu doručeného na adresu sídla spoločnosti vitaminyprezdravie spolu s vráteným Tovarom podľa bodu 7 tohto článku.

6  Na to, aby bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho v zmysle bodu 3 tohto článku účinné, je potrebné, aby odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo v 7 pracovný deň lehoty spoločnosti vitaminyprezdravie doručené (nielen odoslané na poštovú prepravu).

7  Spolu s odstúpením od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť spoločnosti vitaminyprezdravie objednaný Tovar, a to na adresu vitaminyprezdravie s.r.o., Kutuzovova 5/A, 831 03 Bratislava. Tento spoločnosť vitaminyprezdravie odporúča zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka treba priložiť kópiu faktúry, ktorá bola zaslaná s Tovarom.

8  V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, musí byť Objednaný tovar spoločnosti vitaminyprezdravie vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. V opačnom prípade má spoločnosť vitaminyprezdravie právo na peňažnú náhradu vo výške zodpovedajúcej miere poškodenia alebo použitia vráteného Tovaru, prípadne jeho obalu. Tento svoj nárok na peňažnú náhradu má spoločnosť vitaminyprezdravie právo si uspokojiť z kúpnej ceny, ktorú je povinná vrátiť v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. V takomto prípade pohľadávka spoločnosti vitaminyprezdravie na peňažnú náhradu zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9  Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. V takom prípade je spoločnosť vitaminyprezdravie povinná:

10          a. prevziať Objednaný Tovar späť od Kupujúceho , a

11          b. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za Objednaný tovar, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ sa Kupujúci a vitaminyprezdravie nedohodnú inak; bod 9 tohto článku tým nie je dotknutý.

12          Spoločnosť vitaminyprezdravie si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny za Tovar, a to až do jeho vrátenia spoločnosti vitaminyprezdravie Kupujúcim.

13          V prípade, ak doručený Tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, je spoločnosť vitaminyprezdravie zároveň povinná Kupujúcemu vrátiť náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s Objednaním Tovaru.

14          Kupujúci sa môže so svojimi reklamáciami, sťažnosťami alebo podnetmi súvisiacimi so službami poskytovanými spoločnosťou vitaminyprezdravie obracať na spoločnosť vitaminyprezdravie, a to písomne na adresu vitaminyprezdravie s.r.o., Kutuzovova 5/A, 831 03 Bratislava, alebo formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@vitaminyprezdravie.sk.

15 Spoločnosť vitaminyprezdravie je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach ako aj z dôvodu, že objednaný Tovar nie je možné dodať z dôvodu, že bol vypredaný, nevyrába sa alebo nie je v možnostiach spoločnosti vitaminyprezdravie ho akýmkoľvek spôsobom zaobstarať, rovnako tak v prípade, ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena objednaného Tovaru, alebo v prípade, ak bol objednaný Tovar na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu stiahnutý z obehu. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy spoločnosti vitaminyprezdravie podľa tejto zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy môže spoločnosť vitaminyprezdravie aj formou elektronickej pošty (e-mailom) doručenej Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho určenú v Objednávke. 

Obchodné podmienky sú platné od 18.3.2015 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.