Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.vitaminyprezdravie.sk

(ďalej ako Internetový obchod)

 

Formular na Odstupenie od zmluvy - vpz.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z vád Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii vadného Tovaru.

2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu www.vitaminyprezdravie.sk je spoločnosť vitaminyprezdravie, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36813222, DIČ: 2022433600, IČ DPH: SK2022433600, Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47232/B (ďalej ako Spoločnosť). 

3. Kupujúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu Spoločnosti, objedná alebo kúpi Tovar ponúkaný a predávaný Spoločnosťou.

4. Tovarom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorú ponúka Spoločnosť na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.

5. Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.

II. Zodpovednosť za vady

1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

2. Spoločnosť nezodpovedá za vady vzniknuté:

i. zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami Spoločnosti a/alebo výrobcu,

ii. používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,

iii. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

3. Spoločnosť reklamáciu zamietne, ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.

4. Spoločnosť má právo zamietnuť reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho časť je podstatne znečistená alebo nespĺňa základné predpoklady pre hygienicky bezpečné predloženie Tovaru do reklamačného procesu.

5. Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť kompletný Tovar, t.j. všetky jeho časti, a to aj v prípade, ak sa vada týka len niektorej jeho časti.

6. Záručné lehoty vzťahujúce sa k objednanému Tovaru sú uvedené priamo v príslušných záručných listoch priložených k objednanému Tovaru alebo sú určené dátumom spotreby Tovaru, ktorý je uvedený spravidla na obale Tovaru alebo v príbalovom letáku k Tovaru.

7. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Tovar si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať, na základe čoho sa Kupujúci zaväzuje ihneď po doručení Tovaru prečítať si všetky informácie o Tovare nachádzajúce sa na obale Tovaru alebo v príbalovom letáku priloženom k Tovaru, a to najmä dátum spotreby, návod na použitie, spôsob dávkovania a skladovanie Tovaru. V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode nenesie Spoločnosť zodpovednosť za vady Tovaru vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti, ani za škodu, ktorá na základe toho Kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe, vznikne.

 

III. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal), je Kupujúci povinný doručený Tovar Spoločnosti písomne alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 2 pracovných dní odo dňa, keď si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa, keď mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.

2. V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:

i. meno a priezvisko Kupujúceho,

ii. číslo Objednávky (ID objednávky),

iii. charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru,

iv. zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť doručeného Tovaru.

3. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade, ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou, a to na adresu vitaminyprezdravie, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava. Do balíka treba priložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru (môže byť aj kópia) a písomnú reklamáciu podľa bodu 2 tohto článku.

4. Osobne možno Tovar reklamovať v prevádzke Spoločnosti na adrese Karloveská 63, 841 04 Bratislava počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00. Pri osobnej reklamácii je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar vrátane príslušenstva, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.

5. V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 a 4 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.

6. Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:

i. Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,

ii. Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,

iii. Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,

iv. Primeraná zľava z ceny Tovaru,

v. Odstúpenie od Zmluvy.

7. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6, určuje Spoločnosť, a to v zásade podľa (i) alebo (ii) alebo podľa (iii). V prípade, ak to s ohľadom na charakter vady nie je účelné alebo dobre možné alebo to od Spoločnosti nemožno spravodlivo požadovať, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie podľa (iv) alebo (v), a to podľa vlastnej voľby.

8. Spoločnosť informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu najneskôr do 30 dní, a to formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke Tovaru. V prípade, ak Spoločnosť informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená podľa (iv) alebo (v), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní určiť voľbu vybavenia reklamácie podľa jedného z uvedených spôsobov; po márnom uplynutí tejto lehoty určí v lehote 3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácie Spoločnosť.

9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

10. Spoločnosť zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Ak potvrdenie nie je možné doručiť ihneď (najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie podľa bodu 11).

11. Spoločnosť zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke potvrdenie o vybavení reklamácie, a to v zásade najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.